نمونه سازی سریع

چرا نمونه سازی سریع

 

طرح چند سوال مهم برای درک لزوم بهره گیری از تکنولوژیهای نمونه سازی سریع.

استفاده از تکنولوژی نمونه سازی سریع چگونه بر صنایع و بازار تاثیر میگذارد؟

تسهیل و تسریع در عملیات طراحی

برداشتن گامهای بلند در فروش و بازاریابی محصول

لزوم بهره گیری از تکنولوژی نمونه سازی سریع از دیدگاه واحد فنی یک شرکت تولیدی.

 

درباره نمونه سازی سریع

 

نمونه سازی سریع (Rapid prototyping) چیست؟

 تکنولوژی موجود در شرکت صنعتی پاسارگاد

 چگونگی عملکرد پرینترهای سه بعدی

 ورودی نرم افزار دستگاه

 جنس قطعات تولیدی

 عملیات نهایی تولید