نقشه برداران

نوشته شده توسط در ژانویه 22, 2012 در مخاطبین ما

از تکنولوژیهای موجود در شرکت صنعتی پاسارگاد، میتوان جهت ساخت نقشه های سه بعدی و توپوگرافیهای برجسته استفاده نمود. موسسات و سازمانهای جغرافیایی و نقشه برداری، مخاطبان خاصی برای استفاده از فناوریهای این شرکت میباشند.