شرکت صاایران

نوشته شده توسط در ژانویه 24, 2012 در مشتریان بزرگ

شرکت صاایران

شرکت معظم صاایران چندیست جهت ساخت مدل و ماکت برای تصمیم گیری های بهینه در پروژه های تحت سرپرستی خود از بخشهای ماکت سازی و قطعه سازی شرکت صنعتی پاسارگاد بهره می برد. ساخت این مدلها به روشهای نوین باعث گردیده تا شفاف سازی مناسبی پیش از آغاز رسمی پروژه برای دست اندرکاران و مهندسان صاایران صورت بگیرد.